Conditions and personal information

Ochrana osobních údajů / Protection of personal data

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem rezervace bytu a vytvoření smlouvy je pronajímatel.

The administrator of personal data provided for the purpose of booking an apartment and creating a contract is the landlord.

Identifikační a kontaktní údaje správce / Identification and contact details of the administrator

Společnost: Vladislav Skalický
Sídlo: Soukenická 34/1756, Praha 1, Česká republika
IČ: 43040713
Telefon: +420602259380
Kontaktní adresa: Soukenická 34/1756, Praha 1, Česká republika

Company: Vladislav Skalický
Registered seat: Soukenická 34/1756, Prague 1, Czech Republic
IČ: 43040713
Phone: +420602259380
Contact address: Soukenická 34/1756, Prague 1, Czech Republic

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování / Purpose of processing, scope of personal data and legal basis for processing

Nájemce bere na vědomí, že pro účely rezervace bytu/pokoje a vytvoření nájemní smlouvy, její následné plnění a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, e-mail, telefonní číslo, č. občanského průkažu/číslo pasu, datum narození.

The tenant acknowledges that for the purposes of booking the apartment / room and creating a lease, its subsequent performance and possible solution of rights from defective performance (complaints) the administrator will process and store in in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, General Regulation on the protection of personal data (hereinafter referred to as GDPR), his personal data in following range: name, surname, address of permanent residence, e-mail, telephone number, ID card number / passport number, date of birth.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je nájemce a pronajímatel

The legal basis for the processing of personal data is in accordance with Article 6 (2). 1 letter b) GDPR performance of a contract to which the lessee and the lessor are parties

Kategorie příjemců - příjemci osobních údajů / Categories of recipients - recipients of personal data

Správce se zavazuje osobní údaje nájemce neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

The controller undertakes not to provide the lessee's personal data to entities other than the following processors:

Pronajímatel: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, e-mail, telefonní číslo, č. občanského průkažu/číslo pasu, datum narození.

Lessor: name, surname, address of permanent residence, e-mail, telephone number, ID number/passport number, date of birth.

Nájemce: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, e-mail, telefonní číslo, č. občanského průkažu/číslo pasu, datum narození.

Tenant: name, surname, address of permanent residence, e-mail, telephone number, ID card number / passport number, date of birth.

Doba uložení / Storage time

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nájemní smlouvy a následně maximálně 5 let pro vlastní evidenci rezervací.

Personal data will be stored by the administrator for the rental period contracts and subsequently maximum 5 years for own registration of reservations.

Práva nájemce ve vztahu k osobním údajům / Tenant's rights in relation to personal data

Nájemce dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

The Lessee further notes that according to Articles 15 to 21 of the GDPR he has the right to:

na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR; na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má nájemce právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR; na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se nájemce týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování; na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR; na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR; vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR. Správce poskytne nájemci na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti. Správce se zavazuje poskytnout nájemci v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni nájemce požádá.

to access personal data, which consists of the right to obtain confirmation from the administrator whether the personal data concerning him, are or are not processed and, if so, have the right gain access to that personal data and to the information specified in Article 15 of the GDPR; to correct inaccurate personal data concerning him, furthermore, taking into account the purposes of processing, the lessee has the right to supplement incomplete personal data, including by providing an additional declaration pursuant to Article 16 of the GDPR; to erasure ("right to be forgotten"), which consists in that the administrator shall without undue delay delete the personal data which is tenants as soon as they are no longer needed for the purposes performance of the contract, unless there is another legal reason for them further processing; to limit the processing of personal data in cases defined in Article 18 of the GDPR; on the portability of data under the terms of Article 20 of the GDPR; to object to the processing of personal data according to Article 21 of the GDPR. The administrator will provide the tenant upon request information on the measures taken in each case no later than 15 days from the receipt of the request. The administrator undertakes to provide the tenant in the event that that he will exercise his right of access to personal data, free of charge in addition to the first copy of the processed personal data, also free of charge a second copy if the tenant so requests.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má nájemce právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

In case of doubt about the processing of personal data the tenant has the right to contact the Office for Protection personal data, which is supervisory in this area authority and lodge a complaint with it.

Žitná

U Smaltovny 14

Balbínova

Soukenická 34/1756

V nových domcích 17, Prague 10, Hostivar